સંપર્ક

પંચાયત સભ્યોના નામ અને કોન્ટેક નંબર 
ક્રમ નં  સરપંચનું નામ        પંચાયત               મોબાઈલ નંબર 
જાડેજા ભગવતિબેન દશરથસિંહ  આડેસર ૯૯૨૫૩૦૬૦૫૫
કોલી મંજુબેન હોથી   અમરાપર ૯૫૩૭૪૧૦૧૧૩
હારીજન ગોવિંદભાઈ કાથડભાઈ   ઉમૈયા ૯૫૮૬૨૪૬૨૬૦
વાધેલા રામદેવસિંહ  રાજુભા  જાટાવાડા ૯૯૭૯૭૦૫૦૨૧
હરીજન રાજાભાઈ ભલાભાઇ  કુંભારિયા ૯૬૩૮૬૭૬૯૭૬
સોલંકી રાજીબેન પરબત ખાંડેક ૯૯૧૩૯૫૦૫૨૯
આયર  દેહીબેન ભચા લખાગઢ ૯૯૨૫૭૭૪૫૨૯
પરમાર અજીતસિંહ ધર્મેન્દ્રસિંહ  કીડીયાનગર ૯૮૯૮૬૭૦૩૩૭
જાડેજા બડુભા માધવસંગ ખીરઈ ૯૮૭૯૮૮૩૮૪૬
૧૦ દુબરિયા દેવા ખીમાં સઈ ૯૮૭૯૬૪૭૫૫૩
૧૧ મકવાણા શિવરામભાઈ વિશાભાઈ હમીરપર નાની ૯૯૧૩૯૫૦૬૨૯
૧૨ ચૌધરી ભીખાભાઇ સવાભાઇ હમીરપર  મોટી ૯૯૨૫૯૩૫૯૨૮
૧૩ ખોડ રમેશભાઈ પેથાજી પલાંસવા ૯૮૯૮૧૮૦૪૮૯
૧૪ ગાંધી મીઠીબેન નરસંગ  દેશલપર ૯૮૭૯૯૨૮૪૧૧
૧૫ નોર પરબત જેઠા પદમપર ૯૯૭૯૦૬૩૮૭૯
૧૬ જાડેજા ગેલુભાં આંબાજી રવ મોટી ૯૮૭૯૩૧૯૨૦૯
૧૭ સમા ફતેહખાન વેરાજી નંદાસર ૯૭૨૬૬૮૫૦૬૭
૧૮ સમેજા મામદભાઇ અલૌદિન નંદા બામણસર ૯૪૦૮૮૩૮૫૫૧
૧૯ સોલંકી ભીખુભાઈ મેઘાભાઇ નીલપર ૯૮૭૯૦૩૨૪૬૮
૨૦ સોલંકી ભીમાભાઇ સાદુરભાઈ ભુટકિયા ૮૯૮૦૭૯૯૭૨૩
૨૧ રાઉમા જતિનાબાઈ ફકીરમામદ માંનાબા ૯૯૦૯૬૩૦૭૨૭
૨૨ જોષી ચંદ્રિકાબેન લાભશંકર  બાદરગઢ ૯૮૭૯૨૦૯૧૭૩
૨૩ મકવાણા રાણીબેન કુંભભાઇ ભીમાસર ૯૮૭૯૦૩૨૫૮૫
૨૪ કણોલ રામજીભાઇ માવજીભાઇ     ફતેહગઢ ૯૯૨૫૪૪૨૬૦૫
૨૫ ભરવાડ હરીભાઇ રાજાભાઈ થોરીયારી ૯૯૭૯૩૯૦૮૧૪
૨૬ વરચંદ દેવીબેન ગોવિંદભાઇ  ગવરીપર ૯૮૭૯૮૪૩૮૬૭
૨૭ વૈદ આણદાભાઈ કેસાભાઈ  ગાગોદર ૯૮૭૯૨૮૫૦૨૮
૨૮ હાથીયાની દાનાભાઈ હરજીભાઇ    કાનપર ૯૯૭૯૩૨૪૭૪૪
૨૯ ભરવાડ મણીબેન ટપૂભાઈ કાનમેર ૯૯૭૮૦૭૪૧૯૧
૩૦ કોલી રાણાભાઈ કાયાભાઇ વણોઇવાંઢ ૯૯૦૯૭૨૫૦૭૨
૩૧ ભરવાડ હિન્દુભાઇ ડાયાભાઇ  વરણું ૯૯૭૮૧૧૪૨૦૧
૩૨ મજેરી બચુભાઈ રવાભાઈ  સાંય ૯૯૭૯૧૯૯૬૯૦
૩૩ કોલી દામાભાઈ ભણાભાઈ સોનલવા ૭૮૭૪૦૪૪૮૯૫
૩૪ રબારી છનાભાઈ મસરું  ટગા ૯૯૨૫૫૪૭૩૯૩
૩૫ ચૌધરી લક્ષ્મીબેન નારણભાઈ જદુપર ભંગેરા ૯૮૭૯૩૩૪૧૭૯
૩૬ કોલી દાદુ માનસંગ   છોટાપર ૯૮૨૫૮૫૪૨૬૩
૩૭ જાડેજા નંદુબા કેશુભા ડાભુંડા ૯૮૭૯૮૮૧૮૧૬
૩૮ હરીજન માનદીબેન મદેવા  ધાણીથર ૯૭૨૭૬૨૯૩૪૪
૩૯ વૈદ કરમશીભાઈ આંબાભાઈ  પ્રાગપર ૯૮૨૫૭૩૨૧૭૩
૪૦ રબારી નાગજીભાઈ ગોવા  ધબડા ૯૪૨૯૮૧૧૮૪૧
૪૧ જાત્રારા ડાઈબેન દેવજી  મેવાસા ૯૮૨૫૯૦૪૦૬૬
૪૨ રબારી નાગજીભાઇ ભચાભાઇ  મોડા ૯૮૭૯૮૨૧૮૫૦
૪૩ વાધેલા માયાબા  મગરુભા  મૌવાણા ૯૮૨૫૧૬૨૩૧૪
૪૪ રાવરીયા ભચું ગોવિંદ સેલારી ૯૫૫૮૯૪૪૪૨૮
૪૫ કોલી હરેશ ડાયા શીરાનીવાંઢ ૮૧૨૮૨૩૦૮૩૯
૪૬ હરીજન ગોવાભાઈ ભીખાભાઈ  લોદ્રાણી ૯૯૭૮૫૫૬૪૧૬
૪૭ જાડેજા હરિબા મુરુભા  ડેડરવા ૯૯૭૮૭૩૧૩૨૩
૪૮ પ્રજાપતિ વસંતભાઈ ગોકરભાઈ ચિત્રોડ ૯૯૭૯૩૧૧૨૬૬
૪૯ જાડેજા કેશુભા ઉમેદસંગ ટીડલવા મોટા ૯૯૭૯૯૧૫૮૫૮
૫૦ હિંગોરજા  અમીરભાઇ અયુબભાઇ  વિજાપર  
૫૧ કોલી દાનાભાઈ સલુ થૈવા વણોઇ  
૫૨ ગોમત કરશનભાઈ અમરાભાઈ મોમાયમોરા ૯૮૭૯૩૩૨૮૫૭
૫૩ મહેશ્વરી રમણભાઈ જીણાભાઇ સુવઈ ૯૯૭૯૬૨૫૧૯૫
૫૪ પરમાર હાજાભાઇ કરમશીભાઈ બેલા ૯૮૨૫૮૯૫૩૮૭
૫૫ વાધેલા હેતુભા ટપુભા વ્રજવાણી ૯૮૨૫૬૬૨૬૯૩
૫૬ કારોત્રા બધીબહેન સામાભાઈ  કલ્યાણપર ૯૯૭૮૦૪૯૭૨૪
૫૭ સોઢા ચમનસીહ મેધરારજી વેરસરા ૯૮૨૫૩૫૧૨૮૩
૫૮ મકવાણા ધનજીભાઈ સામતભાઈ આણંદપર ૯૯૭૮૦૫૦૦૧૨
૫૯ ડાંગર વાલાભાઈ માણસુરભાઈ માંજુવાસ ૯૯૧૩૩૯૩૯૧૩
૬૦ કોલી વિજયભાઈ હોથીભાઇ બાદલપર ૯૯૧૯૪૮૯૭૩૦
૬૧ વરચંદ વેજીબહેન ભુરાભાઈ  ખેંગારપર  
૬૨ મેઘવાળ વેરશીભાઈ જીવાભાઈ ડાવરી ૯૭૨૬૮૪૧૯૦૧
૬૩ રાઠોડ વસંતભાઈ ડાયાભાઇ વજેપર ૯૮૭૯૦૮૭૭૫૬
૬૪ ગસીયા નાવીબહેન અજાભાઇ બલાસર ૯૯૭૮૭૩૧૭૬૭
૬૫ સોલંકી રાયમલભાઈ ગાંગાભાઇ સાણવા ૯૮૭૯૩૩૩૯૫૭
૬૬ કોલી નીલીબેન છગન ભીમદેવકા ૯૬૩૮૨૧૨૫૫૭
૬૭ વરચંદ હરિભાઈ રણમલભાઈ  કુડા જામપર ૯૯૧૩૩૯૩૯૨૪
૬૮ પરમાર સતીબહેન માનસંગભાઈ ગેડી   ૯૯૭૨૩૮૦૮૬૨
૬૯ ઢીલા પચાણભાઈ જેઠાભાઈ રામવાવ ૯૯૭૮૭૩૦૪૧૧
૭૦ હરીજન લક્ષમણભાઈ કાળાભાઈ જેસડા ૯૭૨૬૬૮૫૩૭૭
૭૧ કોલી સામતા રણછોડ પગીવાંઢ ૭૮૭૪૧૬૨૬૧૮
૭૨ ધવડ બેચરભાઈ વિરાભાઈ માખેલ ૯૯૭૯૭૧૯૯૭૨
૭૩ આયર નાથાભાઈ ભચાભાઈ સુખપર ૯૮૨૫૮૭૭૪૫૨
૭૪ હરીજન હીરા સામતા  પેથાપર ૮૧૪૧૨૨૧૬૩૮
૭૫ કોલી સોનીબેન જીણાભા ખાનપર ૯૮૭૯૬૪૮૦૨૯
૭૬ કોલી પાચીબેન હરજીભાઇ ધાડાધ્રો ૯૮૭૯૩૮૩૯૩૫
૭૭ ચાવડા કરમશીભાઈ હરજીભાઇ   શાણપર ૯૮૨૫૨૦૬૮૩૩
૭૮ વિનયકુમાર દાનસંગભા પરસોડ  વલ્લભપર ૯૭૧૨૦૪૪૬૯૯
૭૯ કોલી કાનજી મોતી ત્રંબોં ૯૯૭૮૭૯૦૦૧૯
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s