બી.પી.એલ ના પરિવારોને મફત વીજ જોડાણ

તારીખ – ૨૬/૦૨/૧૧ ના રોજ રાપર મુકામે તાલુકાના પ્રશ્નો માટે જિલ્લા પંચાયત, તાલુકાના દ્વારે કાર્ય ક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્ય ક્રમમાં જીલ્લાના તમામ વિભાગોના વડાઓ તથા તમામ ચુટાયેલા પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા આ કાર્ય ક્રમમાં રાપર તાલુકાના સરપંચ સંગઠન ની કારોબારી સમિતિ હાજર રહી ૧૬ ગામોના અને વાંઢો માં પીવાના પાણી, વીજળીના  અને શાળાના પ્રશ્નોની લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ સંગઠન દ્વારા સતત ફોલોપ અને તંત્ર પર દબાણ લાવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ રાખતા ૧૧ મેં ના રોજ રજૂઆત કરેલ ૧૬ વાંઢો માંથી ૧૧ વાંઢોમાં લીતના કનેક્સન માટેનું સર્વેની કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી છે જેમાં ત્રણ વાંઢોમાં રાજીવ ગાંધી વીજળી કરણ યોજના હેઠળ બી.પી.એલ.પરિવારોને મફત વીજ જોડાણ હેઠળ આવરી  લઈને વીજ જોડાણ આપવામાં આવ્યા છે અને ત્રણ વાંઢો માં લિત ચાલુ થઈગઈ છે રાપર તાલુકાના સરપંચ સંગઠનના ૧૧ વાંઢો માટેના વીજળી જોડાણ માટેનું સવ્પનું સાકાર થયું છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s