૨. પંચાયતો ન્યાયની દિશામાં આગળ આવી

સરકારશ્રી દ્વારા ગ્રામ વિકાસ માટે અલગઅલગ યોજનાઓ બનાવામાં આવે છે. એ યોજનાઓના અમલીકરણ માટે જુદાજુદા કામો માટે અલગઅલગ ગ્રાન્ટોની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. એમાં દરેક તાલુકાઓ અને જિલ્લાઓને આવરી લેવામાં આવે છે.

એવી જ રીતે સરકાર દ્વારા રાપર તાલુકાને વિકાસશીલ તાલકા તરીકે જાહેર કરી આ તાલુકાના વણ ઉકેલ્યા પ્રશ્નોના વિકાસના કામો માટે રૂ બે કરોડની ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તાલુકા પંચાયત દ્વારા મનમાની કરી અને અમુક પંચાયતોને વધારે તો અમુકને બિલકુલ જ ગ્રાન્ટ આપવામાં આવી નહી. અને તાલુકામાંથી આડેધડ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી.

આથી ઘણી ગ્રામ પંચાયતો આ ગ્રાન્ટથી વંચિત રહી ગઈ હતી. તેવી પંચાયતોએ ‘રાપર સરપંચ સંગઠન’ માં રજૂઆત કરી. આથી આ સંગઠન દ્વારા તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૧ના જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને દરેક પંચાયતોને ગ્રાન્ટ સમાંતર રીતે તે માટે રજુઆત કરવામાં આવી.તથા પંચાયત મંત્રી શ્રી નરોતમભાઈ પટેલને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી. અને જો સમાંતર ન્યાય નહિ મળે તો ગ્રામ પંચાયતો અને ‘ સરપંચ સંગઠન ‘ દ્વારા લડત ઉપાડવાની ચીમકી આપવામાં આવી. અને અંતે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા લેખિત સુચના મળેલ તે મુજબ તાલુકા પંચાયત માંથી રાપર તાલુકાની દરેક ગ્રામ પંચાયતને સમાંતર અને પંચાયતોએ જે કામોની મગની કરી છે તેના માટે ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s